YRITYKSEN VEROTUS

Verotus yhtiömuodoittain:

Yksityinen elinkeinonharjoittaja: tuloksesta osa verotetaan pääomatulona ja osa ansiotulona.

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö: tulosta verotetaan niin, että tulos ja nettovarallisuus jaetaan yhtiömiesten kesken. Tämän jälkeen yhtiömiestä verotetaan kuten yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Osakeyhtiö: osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa tietyn prosenttiluvun (26 %) verran. Henkilöverotuksessa osakeyhtiön jakamaa osinkoa verotetaan sen mukaan, onko osinko saatu julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä vai muusta. Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta osa on veronalaista pääomatuloa. Listaamattomista yhtiöistä saadun osingon verokohteluun vaikuttaa se, jaetaanko osinkona enemmän vai vähemmän kuin tietyn prosenttiluvun (9 %) suuruinen tuotto osakkeen matemaattiselle arvolle. Jos osinkoa jaetaan rajaa vähemmän, osinko on tiettyyn euromäärään (90 000) asti verovapaata tuloa ja ylittävältä osalta osittain veronalaista pääomatuloa ja osittain veronalaista ansiotuloa.

Veron laskemisessa tarvitaan:
verotettava tulo
nettovarallisuus
pääoma- ja ansiotulo
veroasteikot

EVL (elinkeinoverolaki) määrittelee
veronalaiset tulot
verovapaat tulot
vähennyskelpoiset menot
vähennyskelvottomat menot

Verotettavan tuloksen muodostuminen
Verolomakkeella tehdään seuraavat oikaisut, ellei niitä ole tehty kirjanpidossa:

+/- kirjanpidon tulos tuloslaskelmasta
+ välittömät tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot (tmi, oy)
+ yksityiskäytön osuus (tmi, ky, ay)
+ vähennyskelvottomat kulut
- vähennettävät erät (tmi, ky, ay)
- edellisten vuosien tappiot
= VEROTETTAVA TULOS

Nettovarallisuus = varat – velat
Nettovarallisuuteen lisätään (tmi, ky, ay) 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kk:n aikana maksettujen elinkeinotoiminnan ennakonpidätysten alaisten palkkojen määrästä. Nettovarallisuus lasketaan verovuotta edeltävän vuoden taseen perusteella ja jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi.