VEROTILI

Verotili on Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili,
jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja.
Verotilimenettely otetaan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena on saattaa kaikki verolajit ennen pitkää verotilille. Uusi verotilimenettely otetaan käyttöön vuoden 2010 alussa.

Ensimmäisessä vaiheessa 2010 alussa verotilimenettelyyn siirtyvät kaikki oma-aloitteiset verot
paitsi varainsiirtovero, kuten:

Arvonlisävero
Työnantajasuoritukset
Vakuutusmaksuvero
Arpajaisvero
Ennakonpidätykset
(korot ja osuudet, osingot, puunmyyntitulo, osakeyhtiöstä, osuuskunnasta tai muulta yhteisöltä)
Lähdevero

Verotilimenettely koskee kaikkia oma-aloitteisia veroja maksavia Verohallinnon asiakkaita
yritysmuodosta riippumatta.
Verotiliasiakkaat:

Yhteisöt
Yhtymät
Yksityiset elinkeinonharjoittajat
Alkutuottajat
Kotitaloustyönantajat

Kaikki verotilimenettelyyn kuuluvat verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.
Sähköisesti annetun ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivänä.
Paperi-ilmoituksen on oltavat perillä 7. päivänä.

Pidennetyt ilmoitus ja maksujaksot:
a) Verovelvolliset, joiden kalenterivuoden liikevaihto enintään 50 000 €,
alv, ennakonpidätykset ja lähdeverot ilmoitetaan ja maksetaan neljännesvuosittain.
Eräpäivä menettelyyn kuuluvilla veroilla on kohdekauden päättymistä toiseksi seuraavan kuukauden 12. päivä.

b) Verovelvolliset, joiden kalenterivuoden liikevaihto enintään 25 000 €,
arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuoden jaksoissa.
Eräpäivä helmikuun 12. päivä. Ennakonpidätykset ja lähdeverot neljännesvuosittain.

Kausiveroilmoituksen alv –tiedot ovat laajemmat kuin valvontailmoituksella.
Uudet tiedot:

Vero palveluostoista muista EU –maista
Palveluiden myynti muihin EU –maihin
Palveluostot muista EU –maista
Muu arvonlisäveroton liikevaihto
Alv –alarajahuojennustiedot

Negatiivista arvonlisäveroa ei siirretä seuraavalle tilikaudelle.

Verotilin käytön alku:
Verohallinnon tiedossa oleville oma-aloitteisten verojen maksajille lähetetään ohjeet ja viitenumero
verotilimaksuja varten loppuvuodesta 2009.
Vuodelta 2010 ilmoitetut verot ja maksusuoritukset kirjataan tilitapahtumiksi verotilille.

Verotili –menettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista:
Verojen maksamisen ja ilmoittamisen määräpäivät yhtenäistyvät.
Pienillä yrityksillä on mahdollisuus pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin.
Verotilipalvelussa yritykset saavat kuvan verojen ilmoitus- ja maksutilanteesta.
Vain yksi veroilmoitus: kausiveroilmoitus, joka korvaa valvontailmoituksen, alkutuottajan
arvonlisäveroilmoituksen ja vakuutusmaksuveroilmoituksen.
Yksi maksu: kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot lasketaan yhteen ja maksetaan Verohallinnon pankkitilille.

Kausiveroilmoituksen antotavoiksi mainitaan:
www.vero.fi/verotili
Tyvi-palvelut
www.palkka.fi
www.ilmoitin.fi
Paperi

Kirjanpidossa verotili voisi näyttää seuraavanlaiselta:

verotili