PERINTEINEN KUSTANNUSLASKENTA

Pagatorinen kustannus: rahamaksu
Arvoperusteinen kustannus, kalkulatorinen kustannus: määrä ja arvokomponentti
Vaihtoehtoiskustannus: menetetyn mahdollisuuden arvo

Kustannus – uhraus: hyöty
Tulo – kustannus: voitto
Tuotto - kulu: voitto

Raha yhteismitallistajana.

Laskentatoimi kustannuslaskennan perustana:

laskentatoimi

Kustannuslaskennan kulku:

kulku

Tuotannon tyypit:
Yksittäistuotanto
Erätuotanto
Sarjatuotanto

Tuotekalkyylit:
Minimikalkyyli
Keskimääräiskalkyyli
Normaalikalkyyli

Minimikalkyylissä suoritteille kohdistetaan vain tuotantomäärän mukaan muuttuvat kustannukset.
Keskimääräiskalkyyli tarkoittaa sitä, että suoritteille on kohdistettu muuttuvien kustannusten lisäksi myös tuotantomäärän vaihtelusta riippumattomia kustannuksia. Normaalikalkyylin ajatuksena on kohdistaa suoritteille muuttuvien kustannusten lisäksi tuotannon kiinteitä kustannuksia sen mukaan kuin kapasiteettia käytetään normaalisti. Tällä pyritään laimentamaan toiminnan muutosten vaikutus yksikkökustannuksiin.

Kalkyylien lisäksi yksittäisen suoritteen arvoon sisällytettyjen kustannusten ilmaisemisessa käytetään valmistusarvon ja omakustannusarvon käsitteitä.

Valmistusarvo, VA, tarkoittaa, että suoritteen arvoon on sisällytetty vain tuotantokustannuksia. Valmistusarvo voidaan määritellä tarkemmin sen mukaan, onko tuotteen kustannuksiksi sisällytetty vain muuttuvia vai myös tuotannon kiinteitä kustannuksia:

Minimivalmistusarvo, MVA
Keskimääräisvalmistusarvo, KVA
Normaalivalmistusarvo; NVA

Omakustannusarvosta puhutaan, kun tarkoitetaan, että suoritteelle on jaettu osuus kaikista yrityksen kustannuksista.
Myös omakustannuslaskennan osalta voidaan tehdä ero:

Minimiomakustannusarvo, MOKA
Keskimääräisomakustannusarvo, KOKA
Normaaliomakustannusarvo, NOKA

Jakolaskentaa käytetään, kun tuote on vakio ja prosessi jatkuva yhtenäistuotanto. Siis jatkuvasti valmistetaan samanlaisia tuotteita tai palveluita.

Lisäyslaskentaa sovelletaan, kun tuotteet ovat luonteeltaan ainutkertaisia, kysymyksessä on tilaustuotanto ja tuotantoprosessi on luonteeltaan epäjatkuva yhtenäis- tai sarjatuotanto.