YRITYKSEN KASSAVIRTALASKELMA

Kassavirtatunnusluvut mittaavat yrityksen tulorahoituksen riittävyyttä maksuperustei- sesti. Laskelma jakautuu kolmeen osaan:

Juokseva kassavirta

Juokseva kassavirta sisältää normaalin päivittäisen toiminnan kassatulot, josta on vähennetty kassamenot. Lyhyen ajan juokseva kassavirtavirta voi olla negatiivinen, mutta tämä tilanne rasittaa kassaa.
Negatiivisen juoksevan kassavirran syömä kassavaje voidaan korvata lähinnä vain rahoituksen kassavirralla mutta joskus myös käyttöomaisuutta myymällä eli positiivisella investointien kassavirralla.

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta on normaalisti negatiivinen, jolloin yritys on ostanut käyttöomaisuutta. Jos se ei ole negatiivinen, herää epäilys yrityksen juoksevan toiminnan vakavista vaikeuksista.
Suuri negatiivinen investointien kassavirta merkitsee sitä, että yrityksen johto luottaa ja panostaa tulevaisuuteen.
Investointeja ei yleensä tehdä jatkuvasti vaan niitä toteutetaan suurina projekteina, jolloin investointiin liittyy myös ulkopuolisen rahoituksen hankinta.

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta voi olla joko negatiivinen tai positiivinen. Jos investointien kassavirta on paljon miinuksella, silloin rahoituksen kassavirta on yleensä vastaavasti paljon plussalla.
Negatiivinen rahoituksen kassavirta on yleinen mutta negatiivisuus ei ole suurta. Investointien takia otettuja lainoja ja niiden korkoja maksetaan takaisin tasaisesti. Myös osinkojen tasainen maksaminen on tavanomaista ja hyvä käytäntö.

Kassavirtalaskelman kaava (YTN 2005, 45.)

KASSAVIRTALASKELMA

Liikevaihto
-/+ Myyntisaamisten lisäys/vähennys
-/+ Osatuloutuksen saamisten lisäys/vähennys
+/- Saatujen ennakoiden lisäys/vähennys
Myynnin kassaanmaksut
+ Liiketoiminnan muut tuotot
- Ostot tilikauden aikana
+/- Ostovelkojen lisäys/ vähennys
-/+ Vaihto-omaisuusennakoiden lisäys/vähennys
- Liiketoiminnan muut kulut
+/- Siirtovelkojen lisäys/vähennys
-/+ Siirtosaamisten (pl. osatuloutuksen saamiset)
lisäys/vähennys
+/- Muiden lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
+/- Pakollisten varausten lisäys/vähennys
+ Valmistus omaan käyttöön
Toimintajäämä
+ Rahoitustuotot
- Rahoituskulut
- Verot
- Osingot/yksityiskäyttö
+/- Satunnaiset tuotot/kulut
Rahoitusjäämä
-/+ Investoinnit (netto)
-/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/ vähennys
Investointijäämä
+/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys
+/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys
+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys
+/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. osingonjako)
-/+ Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys/vähennys
-/+ Likvidien varojen lisäys/vähennys
0

Kassavirtaisista tunnusluvuista kassajäämä 2 (rahoitusjäämä) ja kassajäämä 3 (investointijäämä) ovat keskeisiä tulorahoituksen riittävyyden tunnuslukuja. Investointijäämän negatiivinen arvo kertoo, kuinka paljonko yritys tarvitsee investointeihinsapääomarahoitusta, so. omaa tai vierasta pääomaa.