KUSTANNUSLASKENNAN KÄSITTEITÄ

Kapasiteetti: enimmäisyksikkömäärä aikayksikössä.
Toiminta-aste: todellinen suoritemäärä aikayksikössä.
Toimintasuhde: (toiminta-aste/kapasiteetti) x 100 %

Kustannukset


Tuotannontekijän kustannus: tuotannontekijän määrä x yksikköhinta.
Muuttuvat kustannukset: kustannukset, joiden määrä muuttuu sen mukaan, kuinka paljon tuotetta tai palvelua tuotetaan:

1) Tasasuhteisesti muuttuvat kustannukset

tasasuhteiset muuttuvat kustannukset

2) Kiihtyvästi muuttuvat kustannukset

kiihtyvästi muuttuvat kustannukset

3) Alenevasti muuttuvat kustannukset

alenevasti muuttuvat kustannukset

Kiinteät kustannukset ovat olemassa tuotanto- tai myyntimäärästä riippumatta. Kiinteä kustannus pysyy samana tuotantomäärästä riippumatta.

kiinteät kustannukset

Kokonaiskustannukset ovat kiinteiden ja muuttuvien kustannusten summa.

Yksikkökustannukset ovat yhdelle hyödykkeelle kohdistetut kustannukset. Yksikkökustannukset voidaan ilmaista kustannustyypeittäin:

1) Muuttuvat yksikkökustannukset
2) Kiinteät yksikkökustannukset
3) Keskimääräiset yksikkökustannukset

Rajakustannus tarkoittaa sitä kustannusten lisäystä, joka aiheutuu toiminta-asteen kasvattamisesta yhdellä yksiköllä. Rajakustannus on yhtä suuri kuin muuttuva yksikkökustannus silloin, kun muuttuvat kustannukset ovat tasasuhteisia eli lineaarisia.

Lisäkustannus tarkoittaa kustannusten nousua, joka aiheutuu toiminta-asteen nostamisesta millä tahansa määrällä.

Kustannusoptimilla tarkoitetaan toiminta-astetta, jolla kappalekohtaiset kustannukset ovat alhaisimmat. Kustannusoptimi on yrityksen taloudellisin toiminta-aste.

Kannattavuusoptimi tarkoittaa toiminta-astetta, jolla yrityksen tulos on kaikkein suurin. Se ei ole välttämättä sama kuin kustannusoptimi.

Yritystoiminnan tavoitteena pidetään kannattavinta toiminta-astetta.